Zákaznícka pomoc

info@zlavynasluzby.sk
0944 941 514

Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás a vašu spokojnosť.

Pracovná doba

pondelok až piatok od 8.30 do 16.30

Obchodné podmienky


Obchodné podmienky a podmienky používania portálu zlavynasluzby.sk

Článok I
Základné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorenej na diaľku medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom zľavy. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb a poskytovateľ zľavy sa zaväzuje ich dodržiavať.

2. Tieto podmienky používania upravujú právny vzťah medzi prevádzkovateľom portálu zlavynasluzby.sk, poskytovateľom zľavy a užívateľom, ktorý používa tento portál a služby poskytované prevádzkovateľom.

3. Podmienky používania sú pre poskytovateľa zľavy a užívateľa záväzné. Používaním portálu zlavynasluzby.sk prejavuje poskytovateľ zľavy a užívateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4. Poskytovateľ zľavy registráciou na portáli zlavynasluzby.sk prejaví súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami používania. Užívateľ používaním portálu zlavynasluzby.sk prejavuje súhlas s týmito podmienkami používania.

Článok II
Vymedzenie základných pojmov

1. Prevádzkovateľom portálu zlavynasluzby.sk (ďalej len „portál“) je spoločnosť:

Obchodné meno:    Anesis s.r.o.

Registrácia:            spol. zap. v Obchodnom registri OS Bratislava, odd. Sro, vl. č. 91972/B

Sídlo:                      Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď

Zast.:                      František Franko, konateľ

IČO:                        47 379 383

DIČ:                        2023858364

IČ DPH:                  Nie je platcom DPH

E-mail:                    info@zlavynasluzby.sk

Tel.:                        +421 944 941 514

2. Poskytovateľom zľavy je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s prevádzkovateľom zmluvu o poskytovaní služieb.

3. Zmluvou o poskytovaní služieb je zmluva uzatvorená na diaľku medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom zľavy, predmetom ktorej je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť poskytovateľovi zľavy virtuálny priestor pre zverejnenie svojho prezentačného účtu a aktuálnej zľavy a záväzok poskytovateľa  zaplatiť prevádzkovateľovi riadne a včas dohodnutú cenu za poskytovanie týchto služieb. 

4. Prezentačným účtom je účet poskytovateľa zľavy, prostredníctvom ktorého je oprávnený vytvoriť a zverejniť zľavu na svoje služby ponúkanú pre užívateľov na stránkach portálu.

5. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré musí poskytovateľ zľavy zadať pri vstupe do svojho prezentačného účtu (email a heslo).

6. Zľavou je zľava na služby poskytované poskytovateľom zľavy, ktorú môže užívateľ bezplatne získať na portáli a uplatniť priamo u poskytovateľa zľavy.

7. Zľavový kupón je kupón na zľavu, ktorú je možné uplatniť u poskytovateľa zľavy počas doby platnosti. 

8. Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa portál a získava zľavy poskytované poskytovateľmi zliav.

9. Službou je každá služba poskytovaná prevádzkovateľom portálu pre poskytovateľa zľavy a užívateľa.

10. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním služby.

11. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, Bratislava.

Článok III
Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb

1. Registráciou poskytovateľa zľavy na portáli dochádza k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť poskytovateľovi zľavy virtuálny priestor pre zverejnenie svojho prezentačného účtu a aktuálnej zľavy a záväzok poskytovateľa zľavy zaplatiť prevádzkovateľovi riadne a včas dohodnutú cenu za poskytovanie týchto služieb. 

2. Uzatvorenie zmluvy prevádzkovateľ potvrdí mailom zaslaním oznámenia v elektronickej forme, v ktorom budú uvedené platobné údaje na zaplatenie ceny za poskytovanie služieb.

3. Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda platnosť a účinnosť okamihom zaplatenia ceny za poskytovanie služieb. Cena za poskytovanie služieb sa považuje za uhradenú v deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa. V prípade, že poskytovateľ nezaplatí cenu za poskytovanie služieb v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb, zmluva sa považuje za zrušenú.

 Článok IV
Platobné podmienky

1. Poskytovateľ zľavy sa registráciou na portáli a uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi cenu za poskytovanie služieb vo výške 00,00 EUR za 3 kalendárne mesiace. Cena za poskytovanie služieb je bez DPH, keďže prevádzkovateľ nie je jej platcom.

2. Cena za poskytovanie služieb je splatná v lehote do 14 dní odo dňa registrácie poskytovateľa zľavy na portáli a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb.

3. Cenu za poskytovanie služieb poskytovateľ zľavy zaplatí na základe zálohovej faktúry bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa, podľa platobných podmienok zaslaných elektronickou formou poskytovateľovi zľavy na zadaný email.

4. Po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa, bude poštou alebo kuriérom odoslaná poskytovateľovi zľavy faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad.

5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v lehote do 24 hodín od úhrady ceny za poskytovanie služieb aktivovať prezentačné konto a aktuálnu zľavu poskytovateľa zľavy. Cena za poskytovanie služieb sa považuje za uhradenú okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Obsahom zmluvy o poskytovaní služieb sú práva a povinností zmluvných strán.

2. Prevádzkovateľ je povinný:
a)  počas doby trvania zmluvy o poskytovaní služieb zabezpečiť prevádzku portálu, s výnimkou odstávky z technických príčin a potrebnej údržby,
b)   poskytnúť virtuálny priestor poskytovateľovi zľavy pre zverejnenie jeho prezentačného účtu a aktuálnej zľavy,
c)  zverejniť prezentačný účet a aktuálnu zľavu poskytovateľa zľavy do 24 hodín od úhrady ceny za poskytovanie služieb alebo od zmeny údajov, pokiaľ je v súlade s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami používania a zákonom.

3. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť zverejnenie prezentačného účtu a aktuálnej zľavy v prípade, že je v rozpore so zákonom, zákon obchádza, prieči sa dobrým mravom, je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami používania alebo je v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, či tretích osôb. Prevádzkovateľ na tieto nedostatky poskytovateľa zľavy upozorní elektronickou formou a umožní ich odstránenie. Pokiaľ poskytovateľ zľavy nedostatky v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenie neodstráni, zmluva o poskytovaní služieb sa zrušuje a poskytovateľ zľavy je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny za poskytovanie služieb za obdobie 3 mesiacov. Prevádzkovateľ má právo si jednostranne započítať nárok na zmluvnú pokutu s nárokom poskytovateľa zľavy na vrátenie ceny za poskytovanie služieb.

4. Poskytovateľ zľavy má právo:
a)  na virtuálny priestor pre zverejnenie svojho prezentačného účtu,
b)  na zverejnenie jednej aktuálnej zľavy počas celej doby trvania zmluvy o poskytovaní služieb,
c)  editovať, zmeniť, pozastaviť alebo vymazať aktuálnu zľavu.

5. Poskytovateľ zľavy je povinný:
a)  zaplatiť cenu za poskytovanie služieb riadne a včas
b)  ponúknuť prostredníctvom svojho prezentačného účtu zľavu na svoje služby vo výške 10% až 80%,
c)  poskytnúť užívateľom, ktorí sa u neho preukážu zľavovým kupónom získaným prostredníctvom portálu, služby s uvedenou zľavou, a to aj v prípade, že táto zľava už viac nie je na portáli zverejnená a aktívna.

6. Poskytovateľ zľavy nesmie:
a)  porušovať zákon a zákon obchádzať,
b)  konať v rozpore s dobrými mravmi,
c)  ponúkať tovar alebo služby, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi,
d)  úmyselne klamať a zavádzať ostatných užívateľov,
e)  spôsobovať akúkoľvek škodu ostatným užívateľom,
f)  zneužívať osobné údaje užívateľov,
g)  zneužívať prezentačný účet na prezentáciu a propagáciu iných služieb ako tých, pre ktoré bol prezentačný účet zriadený,
h)  zverejňovať na svojom prezentačnom účte prepojenia a linky na inú ako vlastnú web stránku.

Článok VI
Zverejnenie prezentačného účtu a zľavy

1. Poskytovateľ zľavy má právo počas trvania zmluvy o poskytovaní služieb zverejniť svoj prezentačný účet a aktuálnu zľavu.

2. Poskytovateľ zľavy má právo  počas trvania zmluvy o poskytovaní služieb zverejniť vždy len jednu zľavu, ktorú môže upraviť, pozastaviť alebo vymazať. Počas trvania zmluvy o poskytovaní služieb môže poskytovateľ zľavy zmeniť ponúkanú zľavu.

3. Zverejnenie prezentačného účtu, zľavy a zmeny zľavy podliehajú schváleniu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať poskytovateľovi zľavy oznámenie o schválení/neschválení zverejnenia v elektronickej forme v lehote do 24 hodín od odoslania požiadavky. 

4. Poskytovateľ zľavy nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti z ceny za poskytovanie služieb ani na predĺženie doby trvania zmluvy, za dobu, počas ktorej prevádzkovateľ schvaľoval zverejnenie alebo zmenu prezentačného účtu a aktuálnej zľavy. 

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie prezentačného účtu, zľavy alebo zmeny zľavy v prípade, že poskytovateľ zľavy porušil svoje povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok a podmienok používania alebo zo zákona.

6. V prípade odmietnutia zverejnenia prezentačného účtu, zľavy alebo zmeny zľavy v súlade s čl. VI ods. 4 týchto obchodných podmienok, je poskytovateľ zľavy povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu zodpovedajúcu cene za poskytovanie služieb alebo jej alikvotnej časti. Poskytovateľ zľavy pre tento prípad nemá nárok na vrátenie ceny za poskytovanie služieb alebo jej alikvotnej časti, keďže táto bude prevádzkovateľom jednostranne započítaná na úhradu zmluvnej pokuty.

Článok VII
Trvanie zmluvy o poskytovaní služieb

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3 kalendárne mesiace.

2. V prípade, že poskytovateľ zľavy po uplynutí lehoty, na ktorú bola zmluva uzavretá, prezentačný účet nevymaže a pokračuje vo využívaní služieb poskytovaných prevádzkovateľom, zmluva o poskytovaní služieb sa automaticky predlžuje a považuje sa za uzatvorenú na dobu ďalších 3 mesiacov, a to aj opakovane.

3. V prípade automatického predĺženia trvania zmluvy o poskytovaní služieb bude poskytovateľovi zľavy zaslané mailom oznámenie o automatickom predĺžení trvania zmluvy spolu s platobnými podmienkami a zálohovou faktúrou. Pokiaľ poskytovateľ zľavy nezaplatí cenu za poskytovanie služieb do 14 dní odo dňa doručenia tohto mailu, zmluva o poskytovaní služieb sa považuje za zrušenú.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb v prípade, že poskytovateľ zľavy porušil svoje povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok a podmienok používania alebo zo zákona, a to najmä ak:
a) poruší niektorú z povinností vyplývajúcich z čl. V ods. 5
b) koná v rozpore s čl. V ods. 6.

5. Vypovedanie zmluvy má za následok, že zmluva sa doručením výpovede druhej zmluvnej strane zrušuje a poskytovateľ zľavy bude z portálu vyradený a jeho prezentačný účet a zľava vymazaná.

6. V prípade vypovedania zmluvy o poskytovaní služieb v súlade s čl. VII ods. 4 týchto obchodných podmienok, je poskytovateľ zľavy povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu zodpovedajúcu cene za poskytovanie služieb alebo jej alikvotnej časti. Poskytovateľ zľavy pre tento prípad nemá nárok na vrátenie ceny za poskytovanie služieb alebo jej alikvotnej časti, keďže táto bude prevádzkovateľom jednostranne započítaná na úhradu zmluvnej pokuty.

Článok VIII
Spôsob používania portálu užívateľom

1. Užívateľ má právo prezerať a využívať služby ponúkané prevádzkovateľom pre vlastnú potrebu.

2. Užívateľ má právo vybrať si a bezplatne získať zľavu ponúkanú poskytovateľmi zliav.

3. Po získaní zľavy je užívateľ oprávnený, ale nie povinný, využiť túto zľavu priamo u poskytovateľa zľavy.  

Článok IX
Záruka

1. Prevádzkovateľ poskytuje virtuálny priestor, kde môže poskytovateľovi zľavy zverejniť svoj prezentačný účet a aktuálnu zľavu  a užívateľ ponúkanú zľavu bezplatne získať. Zmluvný vzťah týkajúci sa poskytnutia služby so zľavou na základe predloženia zľavového kupónu vzniká priamo medzi užívateľom a poskytovateľom zľavy. Prevádzkovateľ nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu.

2. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za plnenie povinností poskytovateľom zľavy.

3. Poskytovateľ zľavy nesie zodpovednosť za obsah zverejnený na svojom prezentačnom účte a aktuálnej zľave. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah zverejnený poskytovateľom zľavy na jeho prezentačnom účte a aktuálnej zľave.

4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi zľavy, užívateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s používaním portálu. Pre prípad vzniku sporu medzi poskytovateľom zľavy, užívateľom, príp. aj treťou stranou, prevádzkovateľ nie je účastníkom tohto sporu, ani do neho žiadnym spôsobom nezasahuje.

5. Prevádzkovateľ sprístupňuje portál poskytovateľovi zľavy a užívateľovi tak, ako „stojí a leží“. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku za portál a jeho neustálu funkčnosť.

6. V prípade obmedzenia poskytovania služby alebo dočasnej nefunkčnosti portálu, nemá poskytovateľ zľavy nárok na vrátenie ceny za služby, ani na predĺženie doby trvania zmluvy.

Článok X
Autorské práva

1. Portál a všetok obsah na ňom zverejnený je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. autorský zákon autorským dielom prevádzkovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.

2. Portál a jeho obsah je voľne prístupný pre užívateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne na účely využívania ponúkaných služieb. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny,  jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas autora. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.

Článok XI
Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú v súlade s § 15 ods. 1 tohto zákona zverejnené v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XII
Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť , pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok a podmienok používania. Zmeny alebo úpravy nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na portáli. Pravidelne sledovať zmeny podmienok používania  je povinnosťou poskytovateľa služby a užívateľa.

2. Podmienky používania a akékoľvek právne vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním portálu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. 

Tieto obchodné  podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť  dňom 01.11.2015 

TOP