Zákaznícka pomoc

info@zlavynasluzby.sk
0944 941 514

Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás a vašu spokojnosť.

Pracovná doba

pondelok až piatok od 8.30 do 16.30

Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov
Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

Vážený užívateľ,

za účelom získania zľavy a vybavenia vášho dopytu potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  pričom použité budú výlučne na stanovený účel.

1. Prevádzkovateľ
1) Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť:

Obchodné meno:   Anesis s.r.o.
Registrácia:           spol. zap. v Obchodnom registri OS Bratislava, odd. Sro, vl. č. 91972/B
Sídlo:                      Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď
Zast.:                      František Franko, konateľ
IČO:                        47 379 383
DIČ:                        2023858364
IČ DPH:                  Nie je platcom DPH
E-mail:                     info@zlavynasluzby.sk
Telefón:                        +421 944 941 514

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. Účel spracúvania osobných údajov
1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom poskytnutia zľavového kupónu užívateľovi a vybavenia jeho dopytu zaslaného prostredníctvom kontaktného formulára. 

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom realizovania marketingových aktivít.

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov
1) Prevádzkovateľ  spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

- meno a priezvisko,
- e-mail,
- Telefónne číslo,
- poskytnutá zľava alebo obsah zadaného dopytu.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje v rozsahu potrebnom na poskytnutie zľavového kupónu a vybavenia dopytu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.

2) Dotknutá osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom získania zľavového kupónu a vybavenia dopytu zadaného prostredníctvom kontaktného formulára.

3) Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe za účelom využitia zľavy alebo vybavenia dopytu.

4) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností.

5) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetovej stránky www.zlavynasluzby.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu 15 rokov až do jeho odvolania. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

6) Udelením súhlasu podľa čl. 4 ods. 5 týchto podmienok, udeľuje dotknutá osoba zároveň súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účely priameho marketingu prostredníctvom elektronickej pošty podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisoch.

5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov
1) Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o dotknutých osobách tretím osobám len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a z osobitých právnych predpisov. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje:
Ing. Maroš Keresteš, s miestom podnikania 29. augusta, Handlová,
IČO: 48 220 825
Martin Anderson, s.r.o., Miesto podnikania Párovská 42, Nitra 949 01,
IČO: 36 534 765

2) Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo osobitného zákona.

6. Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov
1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb aj ako sprostredkovateľ na základe zmluvy o poverení na sprostredkovanie spracúvania osobných údajov uzatvorenej v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2) Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ získava osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, tel. č. a obsah dopytu pre nasledovných prevádzkovateľov:
Ing. Maroš Keresteš, s miestom podnikania 29. augusta, Handlová,
IČO: 48 220 825
Martin Anderson, s.r.o., Miesto podnikania Párovská 42, Nitra 949 01,
IČO: 36 534 765

3) Prevádzkovateľ sa zmluvne zaviazal zaistiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov tým, že ich bude chrániť pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným poskytnutím a sprístupneným tretím osobám.

7. Zverejnenie osobných údajov
1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje dotknutých osôb.  

8. Poučenie o právach dotknutej osoby
1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c)e) až h) a ods. 3 až 5 zákona  vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

11) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

12) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

13) Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

9. Zodpovednosť prevádzkovateľa
1) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

2) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

10. Záverečné ustanovenia
1) Tieto podmienky spracúvania osobných údajov platia v znení uvedenom na stránkach portálu www.zlavynasluzby.sk v deň odoslania žiadosti o poskytnutie zľavy alebo vybavení dopytu.

2) Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa portálu www.zlavynasluzby.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

3) Tieto podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2015.

TOP